عملیاتی استانی ۹۶-۹۵

بروشور درس پژوهی خانم نوروزی

بروشور درس پژوهی

بروشور درس پژوهی

خلاصه درس پژوهیدرس پژو هی اصلی

درس پژوهی صحرایی

ده گام اساسی در فرایند درس پژوهی (۱)

درس پژوهی

درس پژوهی تدریس فرصت ساز (۱)

چرخه درس پژوهی

فرآیند_اجرایی_درس_پژوهی

راهنمای_عملی_درس_پژوهی (۳)

یکی از محور های برنامه عملیاتی درس پژوهی می باشد برای آشنایی بیشتر همکاران مبانی تهیه شده توسط دبیر خانه راهبری علوم اجتماعی از طریق فایل زیر برای همکاران قابل دریافت می باشد .

۴_۳۲۹۴۱۱۰۱۶۵۰۶۹۹۹۳۶۲ (۲)

۴_۳۸۶۱۸۸۴۸۲۷۰۵۳۵۸۹۴۵

باسلام حضور همکاران محترم و سرگروه  های محترم

برنامه عملیاتی سال جاری جهت برنامه ریزی از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

 

عملیاتی استانی ۹۶-۹۵

q8r1dv6v2i2k5eb33vb